Key/Legenda

Keys English Polski
> n°... up to number do numeru
n°... > from number od numeru
Au 03/92 up to march 1992 do marca 1992
Du 07/92 Au 09/93 from july 1992 to september 1993 od lipca 1992 do września 1993
Du 04/92 from april 1992 od kwietnia 1992
& and i
(... HP) hp wersja wzmocniona
(x ...) filter set zestaw filtrów
[M ...] fitting instructions instrukcja montażu nr...
AC air conditioning klimatyzacja
AC auto automatic air conditioning automatyczna klimatyzacja
AC manuel manuel air conditioning klimatyzacja ręczna
Additionnel additionally dodatkowo
Agriculture agriculture rolniczy
Auto automatic gearbox automatyczna skrzynia
Autocars & Bus buses autobusy
Avec with z
Avec ABS with abs z ABS
Avec AC with air conditioning z klimatyzacją
Avec AC arrie`re with rear a/c z klimatyzacją tylną
Avec AC auto with automatic air conditioning z klimatyzacją automatyczną
avec AC en pavillon with roof-mounted air conditioning z kliamtyzacją sufitową
Avec AC manuel with manuel air conditioning z klimatyzacją ręczną
Avec carburateur double corps with twin carburettors z gaźnikiem bliźniaczym
Avec carburateur simple corps with single carburettors z gaźnikiem
Avec couvercle with cover z pokrywą
Avec couvercle aluminium housing with aluminium cover mocowanie z pokrywą aluminiową
Avec couvercle plastique housing with plastic cover mocowanie z pokrywą plastikową
Avec Kat with catalytic converter z katalizatorem
Avec préfiltre with pre-filter z filtrem wstępnym
Avec rechauffeur with pre-heater z podgrzewaczem
Avec régulation de pression with pressure regulator z regulatorem ciśnienia
Avec RH with oil cooler z chłodnicą olejową
Bateaux boat łódź
Bulldozers bulldozers (dozers) spychacze
BV gear box skrzynia biegów
By-pass by-pass by-pass
CAD right-hand drive kierownica po prawej stronie
Cadre démontable demountable rozbieralny
CAG left-hand drive kierownica po lewej stronie
Camion trucks ciężarówki
Carb. carburettor gaźnik
Centrifuge rotor for oil extractor odśrodkowy
Chargeuses loaders ładowarki
Chariots élevateurs fork lift trucks wózki widłowe
Chasse-neige snow-plough pług śnieżny
Chassis chassis zawieszenie
Chauffage heating ogrzewanie
Climat froid cold climates kraje polarne
Commande de ventilateur hyd hydraulic ventilator drive wentylator hydrauliczny
Compresseurs compressors kompresor
Couvercle cover pokrywa
CS safety element filtr zabezpieczający
Cyl. cylinder cylinder
DA power steering wspomaganie kierownicy
Diam. outside diameter średnica zewnętrzna
Diesel diesel diesel
Direction assistée power steering wspomaganie kierownicy
Dumpers dumpers wywrotka
Eau water filter filtr wody
Elément de rechange replacement element element wymienny
Embrayage clutch sprzęgło
Energétic metal-free filter element filtr bez elementów metalowych
Equipements de pavage paving equipment spycharki
Essence petrol benzyna
Export export wersja eksportowa
Fabriqué au/en vehicle production rok produkcji
Faucheuses mowers kosiarka
Filtre filter filter
Filtre démontable demountable filter element filtr rozbieralny
Filtre d'habitacle cabin filter filtr kabinowy
Filtre en ligne in-line filter filtr szeregowy
Filtre vissé spin-on filter filtr metalowy spin-on
Full flow full flow pełny przepływ
Grues cranes dźwig
HP long-life filter filtr long-life
Ht height wysokość
Hyd hydraulic hydrauliczny
Immergé filter element element filtra
Inj. injection wtrysk
Inj. monopoint monopoint injection monowtrysk
Inj. multipoint multipoint injection multiwtrysk
Joint gasket uszczelka
Matériels agricoles farm equipment sprzęt rolniczy
Matériels de TP construction equipment sprzęt budowlany
Matériels forestiers forestry equipment sprzęt leśny
Matériels hydrauliques hydraulic equipment sprzęt hydrauliczny
Monobloc no demountable filter element filtr nierozbieralny
Montage assembly montaż
Mot. engine silnik
Moteurs engine silnik
Moteurs industriels industrial engines silniki przemysłowe
Moteurs marins marine engines silniki motorowodne
Motocyclettes motor-cycles motocykle
Ou or lub
Ou anti odeur or anti-odor lub węglowy
Ou plastique or plastic filter lub plastikowy
Panneau Panel panelowy
Partiel partially częściowo
Poids lourds trucks samochody ciężarowe
Préfiltre pre-filter filtr wstępny
Rechauffeur pre-heater podgrzewacz
Remplacée replaced zastąpiony
Réservoir tank zbiornik
Réservoir hyd. hydraulic tank zbiornik hydrauliczny
RH oil cooler chłodnica oleju
Rond round okrągły
Sans without bez
Sans AC without air conditioning bez klimatyzacji
Sans AC auto without automatic air conditioning bez klimatyzacji automatycznej
Sans Kat without catalytic converter bez katalizatora
Sans régulation de pression without pressure regulator bez regulatora ciśnienia
Sans RH without oil cooler bez chłodnicy olejowej
Série series seria / typ
Standard standard version wersja standardowa
Suite continued kontynuacja
Tous modeles all models wszystkie modele
Tous types all models wszystkie modele
Transmission transmission przenoszenie napędu
Turbo turbocharger turbodoładowanie
Type type typ
Uniquement only tylko
Véhicules de tourisme passenger cars samochód osobowy
Véhicules tous terrains - 4x4 4x4 all terrain vehicles samochód terenowy
Véhicules utilitaires commercial vehicles samochód dostawczy
Vissé spin-on filter filtr spin-on
Voir refer to patrz
ZP use in dusty environments wzmożone zapylenie